Wedstrijdreglement | Brugge kaas

Wedstrijdreglement

ARTIKEL 1 - Inleiding

NV Kaasimport Jan Dupont waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te Lieven Bauwensstraat 9 te 8200 Brugge (hierna de ‘Organisator’), organiseert een wedstrijd aan de hand van een invulformulier (hierna de ‘Wedstrijd’). De wedstrijd loopt uitsluitend van 13 mei 2023 tot 31 december 2023.

Dit reglement legt de algemene deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op deze Wedstrijd. Bijkomende richtlijnen vormen onderdeel van het wedstrijdreglement.


ARTIKEL 2 – Aanvaarding van het reglement

Het loutere deelnemen aan deze Wedstrijd houdt de aanvaarding van huidig reglement in zonder enig voorbehoud. Geen enkele betwisting hierover zal in aanmerking genomen worden.


ARTIKEL 3 – Deelnamevoorwaarden

Deelname aan deze Wedstrijd staat open voor consumenten (klanten, natuurlijke personen, die de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben en die niet handelen in het kader van hun beroepsactiviteit), met uitzondering van de medewerkers/agenten die hebben deelgenomen aan de totstandkoming van de Wedstrijd. Elke deelnemer kan slechts éénmaal aan de Wedstrijd deelnemen en kan dus per wedstrijd slechts éénmaal winnen.
 
Deelname aan de Wedstrijd is gratis en niet onderworpen aan enige aankoopverplichting. 

De Organisator kan te allen tijde een persoon van deelname aan de Wedstrijd uitsluiten in geval van inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan de Wedstrijd.


ARTIKEL 4 – Verloop van de Wedstrijd

De deelnemers kunnen aan de Wedstrijd deelnemen via het invulformulier beschikbaar in de deelnemende winkelpunten. 
  
Om geldig deel te nemen moet de deelnemer, zijn gegevens correct invullen, en beide vragen (een hoofdvraag en een schiftingsvraag) beantwoorden.  De deelnemer die de hoofdvraag correct beantwoordt en het juiste antwoord op de schiftingsvraag het meest benadert, is de winnaar. 


ARTIKEL 5 – De Prijs

De winnaars ontvangen elk een picknick doos ter waarde van +/-€ 75, bestaande uit een picknickmand, picknick deken, kaassetje en plankje en Brugge Kaas producten.

De prijs kan niet in contanten worden uitbetaald of worden geruild tegen een andere prijs. De prijs is ondeelbaar en moeten als dusdanig aanvaard worden. Ze mag evenmin worden doorverkocht aan derden.  


ARTIKEL 6 – Aansprakelijkheid 

De Organisator kan in geen enkel geval en op geen enkele juridische grondslag door de deelnemers aansprakelijk worden gesteld voor een nadeel of schade van welke aard ook geleden in het kader van de Wedstrijd, behoudens in het geval van opzet of zware fout van de Organisator.


ARTIKEL 7 - Klachten

Elke klacht in verband met huidig Wedstrijd moet schriftelijk verstuurd worden binnen de 7 werkdagen na de feiten naar de Organisator, t.a.v. de juridische dienst, op het onder artikel 1 vermelde adres. In geen enkel geval zullen de klachten verbaal of telefonisch behandeld worden. Klachten ingediend buiten de termijn of die niet schriftelijk opgesteld zijn, zullen niet behandeld worden. 


ARTIKEL 8 - Varia

De Organisator behoudt zich het recht voor de Wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. De Organisator kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. 

Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook.

Huidig reglement is onderworpen aan het Belgisch recht en elk geschil m.b.t. de interpretatie of de toepassing ervan valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen.


ARTIKEL 9 – Gegevensbescherming

De verzameling en de verwerking van de gegevens van de deelnemers gebeurt met het oog op de organisatie en het beheer van deze wedstrijd. Deelnemers erkennen en machtigen, indien nodig, de Organisator om hun persoonsgegevens te gebruiken voor de voormelde doeleinden. Het gaat om de volgende gegevenscategorieën, voor alle Deelnemers: naam en voornaam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. 

De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de bovengenoemde doeleinden. De Organisator verbindt zich ertoe om:

• De via de formulieren verzamelde persoonlijke gegevens niet openbaar te maken.
• Deze gegevens niet door te geven of te verkopen.
• Deze gegevens tegen diefstal te beschermen naar best vermogen van zijn hardware, software en medewerkers.
• Persoonlijke gegevens zullen zonder toestemming van de deelnemer niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan deze noodzakelijk voor het correcte verloop van de wedstrijd. Dit kan het versturen van de prijzen inhouden, maar ook het bekendmaken van de winnaars (naam en voornaam met uitsluiting van andere persoonlijke gegevens) via de Facebook-pagina van Brugge Kaas, de website https://www.bruggekaas.be/ of via de verschillende communicatiekanalen waarover ze beschikken. De Deelnemer verleent hiervoor zijn of haar uitdrukkelijke toestemming. 

In elke stap van de registratie wordt rekening gehouden met de van kracht zijnde wetten en normen met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de verwerking van persoonsgegevens, en meer in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("GDPR" in het Engels). Het Privacy- en Cookiesbeleid van de Organisator zijn van toepassing. De deelnemers worden daarom uitgenodigd om deze documenten op de website wwww.bruggekaas.be aandachtig te lezen.

In overeenstemming met de GDPR-wetgeving hebben de deelnemers het recht om de hen betreffende persoonsgegevens te bekijken, zoals ze door de Organisator zijn verzameld en verwerkt, en om te vragen deze te corrigeren of (eventueel) te schrappen indien ze onjuist of onnodig zouden zijn. Deelnemers kunnen zich hoe dan ook op ieder moment gratis en zonder een rechtvaardiging te verstrekken, verzetten tegen het gebruik van hun gegevens voor marketingdoeleinden. Om hun rechten te doen gelden, volstaat het dat de deelnemers de een schriftelijk verzoek sturen naar de verwerkingsverantwoordelijke, namelijk de Organisator, via e-mail naar brands@milcobel.com, met een kopie van de voorzijde van hun identiteitskaart of een ander identificatiedocument, alsook elk ander document waarmee zij kunnen aantonen dat zij de persoon zijn op wie de persoonsgegevens betrekking hebben. Indien deelnemers van mening zijn dat de verwerking van hun persoonsgegevens een schending inhoudt van de GDPR-wetgeving, dan hebben zij het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder in de lidstaat van de Europese Unie waar zij hun gebruikelijke verblijfplaats dan wel hun werkplaats hebben of waar de schending heeft plaatsgevonden. De toezichthoudende autoriteit voor België is de Gegevensbeschermingsautoriteit - Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.